skip to Main Content

Nieuwsupdate

23dec 21

Overzicht en laatste update 2021

Het Platform, opgericht in 2020, vertegenwoordigt thans ca 60% van de bewoners c.q. woningen en appartementen in Park Veursehout.

In maart 2021 werd de Mall geopend. Een aantal zaken waar al zorgen over waren, openbaarde zich snel. Het toestromende aantal bezoekers dt met de auto komt kon en kan door het huidige omringende wegennet niet worden verwerkt. En ofschoon er ruime parkeervoorzieningen waren aangelegd, resulteerde dit op attractieve momenten (aansluitend op lockdowns, weekenden, feestdagen e.d.)  in parkeeroverlast in de omringende wijken, waaronder ook Park Veursehout. Maar ook de bereikbaarheid van Park Veursehout werd op die momenten desastreus: zowel voor inkomend als uitgaand verkeer, resulterend in file-overlast (geluid, milieu) voor de aan de Heuvelweg gelegen appartementen, bereikbaarheidsissues van de wijk en parkeerperikelen.

Voorts ontstond er significante vertraging in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van Rijkswaterstaat door de stikstofproblematiek. Deze vertraging zal op korte termijn niet zijn opgelost. Er is derhalve ook door RWS nog geen reactie gegeven op ingediende zienswijzen van belanghebbenden, waaronder die van het Platform, hetgeen geen verdere duidelijkheid geeft voor betrokken belanghebbenden.

Het bestuur is gedurende het hele jaar actief geweest om daar waar mogelijk is bij te (laten) sturen, activiteiten en oplossingen te ontwikkelen en op te starten. Hiervoor heeft frequent overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en van de Mall (WMON). De focus hierbij lag en ligt uiteraard bij de bereikbaarheid van de wijk, de verkeers- en parkeeroverlast en het milieuaspect. Ook heeft overleg plaatsgevonden met het HMC over parkeerproblemen in Park Veursehout en de perikelen omtrent bereikbaarheid. Dit zal in 2022 worden gecontinueerd.

Door de Gemeente zijn enquêtes opgestart met betrekking tot parkeren en dergelijke, maar de uitkomsten hiervan vond men niet duidelijk genoeg. Vandaar dat recent een nieuwe enquête is opgestart. Bent u uitgenodigd, DOE MEE! Het Platform heeft haar ongenoegen over dit proces uitgesproken, daar dit tot verdere vertraging zal leiden in uitwerking van mogelijke oplossingen voor de parkeer- en bereikbaarheidsproblemen.

De Gemeente heeft ondertussen een Task Force in het leven geroepen om deze problemen waar mogelijk aan te pakken. Hier heeft het Platform dan ook regelmatig overleg mee. Dit heeft al geleid tot het bewaken van toetreding van Park Veursehout door winkelend publiek op piekmomenten.  Ook is men hard bezig de verkeersstromen te optimalieren door intelligent gebruik van de stoplichten. Dit blijkt echter geen sinecure te zijn gelet op de files en blokkades die regelmatig ontstaan.  Ook worden aanpassingen aan de Heuvelweg ter hoogte van het politiebureau onderzocht en aan de HTM-halte zijde winkelcentrum. Het Platform houdt hier heel stevig een vinger aan de pols.

Ook is het probleem van de huurscooters aangekaart bij WMON (Mall) en de Gemeente. De visie van het Platform is dat deze overlast ontstaat door de aanwezigheid van de Mall. WMON is doende dit probleem, in samenspraak met de Gemeente, op te lossen.

Het bovenstaande is een résumé van wat er in 2021 binnen het Platform heeft plaatsgevonden. In 2022 zal worden geprobeerd nog meer deelnemers uit de wijk Park Veursehout lid van de vereniging te kunnen laten worden. Ook zal er getracht worden samen te werken met andere belanghebbenden/organisaties met gelijkgerichte doelstellingen.

Het bestuur zal begin 2022 een wijziging ondergaan. De heer Hans Bergen, thans penningmeester, zal dan zijn functie neerleggen in verband met verhuizing buiten de stad. Als opvolgster zal mevrouw Thea van Lankvelt worden aangesteld. Hans ontzettend bedankt voor je inzet en tijd. Thea van harte welkom in het bestuur.

Tot slot, zijn er vragen, opmerkingen en/of constructieve bijdragen voor het Platform, aarzel niet contact op te nemen.

Het jaar 2021 kan absoluut bewogen en onrustig op meerdere fronten worden genoemd. Laten we ervan uitgaan dat 2022 een stabieler en vooral gezond jaar mag worden. Het bestuur van Platform Park Veursehout wenst u allen dan ook een voorspoedig, maar vooral gezond 2022 toe.

Aangepast op 23 december 2021

Back To Top