skip to Main Content
Berichten van platform Park Veursehout Leidschendam

Berichten

03okt 21

Update parkeren in Park Veursehout

In het Vlietnieuws van 28 augustus j.l. werd door wethoudster van Eekelen bekend gemaakt dat er een nieuwe parkeerenquête zal worden uitgevoerd, omdat de reeds uitgevoerde enquêtes geen duidelijke richting te zien gaven voor het vervolgtraject. Het gevolg hiervan is dat eventuele uitkomsten c.q. vervolgstappen pas genomen zullen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, dus waarschijnlijk pas later in dat jaar zullen kunnen worden geëffectueerd.

Dit alles kwam voor het bestuur als een uiterst onaangename verrassing, de verwachting was dat voor de te nemen maatregelen reeds in dit jaar stappen zouden worden gezet. De aankomende herfst- en winterperiode met de bijbehorende feestdagen zullen zonder beperkende/corrigerende maatregelen een enorme parkeeroverlast  gaan inhouden voor Park Veursehout.

Het bestuur heeft haar bezwaren hierover aan de gemeente kenbaar gemaakt en als gevolg daarvan een onderhoud gehad met de projectleider van de door de wethoudster aangestelde Task force. In het gevoerde overleg is dit, mede met andere infrastructureel gerelateerde zaken, verder besproken. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat in het feestweekeinde van de Mall, parkeren in Park Veursehout door winkelend bezoek werd ontmoedigd door controles bij de entrees van de wijk. Het bestuur gaat er van uit dat dit ook bij komende piekmomenten op dezelfde wijze zal worden gehandhaafd en zullen de vinger aan de pols houden.

Met de Task Force is afgesproken dat op frequente wijze overleg zal blijven plaatsvinden.

Aangepast op 3 oktober 2021

15jul 21

Zomer update activiteiten bestuur

De afgelopen periode heeft het bestuur van het Platform zijn aandacht met name gericht op de ontstane situatie na de opening van de Westfield Mall. De belangrijkste zaken zijn hieronder weergegeven.

Vervolggesprekken met vertegenwoordigers van gemeente en Mall (URW), waar reeds regelmatig overleg mee werd en wordt gevoerd, hebben plaatsgevonden. Deze concentreerden zich o.m. op de bereikbaarheid van Park Veursehout, de parkeeroverlast door auto’s van Mall-bezoekers, het plaatsen van elektrische huurscooters in de wijk en mogelijke extra milieuverontreiniging door het toegenomen autoverkeer. Allen zaken die de leefbaarheid van de wijk negatief beïnvloeden.

Bereikbaarheid van Park Veursehout (en de Mall uiteraard) is, niet geheel onverwacht, op drukke Mall-dagen een probleem. Hier lagen en liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. De hoeveelheid bezoekers per auto resulteerden direct na de opening in lange files. Het (tijdelijk) afsluiten van de parkeergelegenheden dwong bezoekers, die van heinde en ver kwamen, uit te wijken naar de omliggende woongebieden met alle consequenties van dien. Het verlaten van de parkeergelegenheden resulteerde dan weer in files door het uitgaand verkeer, blokkeringen van kruispunten, kortom, verkeerstechnisch een chaos. Uiteraard speelde Covid-19 hier nog een rol bij door de beperkte toetredingsmogelijkheden van winkels, maar men kan zich voorstellen dat dergelijke situaties ook op hoogtijdagen eenvoudig kunnen ontstaan. Kortom Park Veursehout is in die periode een moeilijk bereikbare locatie gebleken. Er zijn overigens verkeerstechnische verbeteringen aangebracht en geoptimaliseerd (zoals slimme stoplichten), maar bij drukte zijn die onvoldoende gebleken.

Uiteraard heeft dit alles ook gevolgen voor het milieu. Met de gemeente heeft dan ook overleg plaatsgevonden om metingen op dit gebied weer te laten plaatsvinden, hetgeen thans ook is ingesteld.

Infrastructurele aanpassingen, zoals de geplande ondertunnelingen, zullen niet op korte termijn plaatsvinden. De status van voortgang en planning hiervan is onduidelijk. Het proces is “on hold” bij Rijkswaterstaat door meerdere oorzaken waaronder aanvullende informatie over stikstofneerslag, verzocht door de Raad van State voor de ViA15 bij Arnhem, een directe impact gevend voor soortgelijke projecten elders. De reacties op ingediende zienswijzen, ook die van het Platform, zijn opgeschort. Een toekomstige ondertunneling van het kruispunt Heuvelweg / N-14 zal overigens naar verwachting een behoorlijke (tijdelijke) impact gaan geven voor de bereikbaarheid van de Heuvelweg en de aangrenzende bewoning. Eenzelfde situatie zal ontstaan voor de Noordsingel met de voorgestelde ondertunneling met de N-14 aldaar.

In eerdere besprekingen met de gemeente was het risico van parkeeroverlast in Park Veursehout reeds besproken. De gemeente had daardoor besloten vroegtijdig parkeertellingen in de wijk te doen opdat er een soort van nulmeting was. Daarna zijn er sensoren in het wegdek bij de toegangswegen geplaatst, waardoor reeds de toename van verkeer in de wijk op piekmomenten kon worden geconstateerd. Toegezegd is verdere actie te zullen opstarten, waarover in de regionale bladen ook informatie is geweest. Welke maatregelen er zullen worden voorgesteld en wanneer die dan in zullen ingaan, is nog onbekend en zeker een punt van discussie.

De plaatsing van elektrische huurscooters in de wijk sinds de opening van de Mall is een gevolg van de overeenkomst (proefperiode 2 jaar) van de gemeente met verhuurder Felyx. In het overleg van het Platform met de Mall is gesteld dat de huidige aanwezigheid van deze huurscooters in de wijk in ieder geval een direct gevolg is van Mall-bezoek en de overlast hiervan door de Mall dient te worden verholpen. Dat is door de Mall onderkend en is met de gemeente en Felyx in overleg om e.e.a. contractueel te regelen.

Kortom, vooralsnog meer dan voldoende aandachtspunten. Het Platform zal de verdere ontwikkelingen dan ook uiteraard constructief, kritisch en alert blijven volgen en overleg hierover blijven aangaan.

Het Platform vertegenwoordigt thans meer dan 60% van de woningen in Park Veursehout.

Aangepast op 13 september 2021

Back To Top